Office of the minister Newsline

"สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ" เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 มาตรา 10 แบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ข้อ 1 ให้สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง โดยมีโครงการองค์กร หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 กรกฎาคม 2565