Office of the minister Newsline

ค้นหามติ ครม. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 - ปัจจุบัน (จากเว็บไซต์ สลค.)

มติ ครม.ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2561

มติ ครม.ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2560

มติ ครม.ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2559

มติ ครม.ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ปีพ.ศ. 2558

มติ ครม.ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2557

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่  25 กันยายน 2561