Office of the minister Newsline

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย 1 งาน และ 2 กลุ่มงาน  ซึ่งแต่ละงานและกลุ่มงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

งานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานประสานการเมือง

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560