Office of the minister Newsline

"กระทรวงศึกษาธิการ"  เดิมมีชื่อว่า กระทรวงธรรมการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน รัตนโกสินทร์ศก 111 ปี มะโรง ตรงกับพุทธศักราช 2435 ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2462 - 2468 เปลี่ยนชื่อจาก กระทรวงธรรมการ เป็น กระทรวงศึกษาธิการ 
และมีการเปลี่ยนชื่อกลับไปมาอีก 2 ครั้ง ได้แก่ ปี พ.ศ.2469 - 2483 ใช้ชื่อว่า กระทรวงธรรมการ และ เปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2484 จนถึงปัจจุบัน 

ทำเนียบ
เสนาบดี รัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ปี เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (พ.ศ.2435 - 2461)
เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2462 - 2468)
รองเสนาบดี
1 2435   เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ -
2 2445   เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร   พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์
3 2454   เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี -
4 2458   เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี -
ลำดับ ปี เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (พ.ศ.2469 - 2483) รองเสนาบดี
5 2469   พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร -
ลำดับ ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ  (พ.ศ.2469 - 2483) รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงธรรมการ
6 2475   เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี -
7 2476   พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา   พระสารสาส์นประพันธ์
8 2477   พระสารสาส์นประพันธ์ -
9 2478   พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน   ขุนสุคนธวิทศึกษากร
ลำดับ ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2484 - ปัจจุบัน) รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
10 2484   พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน   หลวงโกวิทอภัยวงศ์
  พันเอก ประยูร ภมรมนตรี
  หลวงวิจิตรวาทการ
11 2485   จอมพล แปลก พิบูลสงคราม   พันเอก ประยูร ภมรมนตรี
12 2485   พลโท ประยูร ภมรมนตรี   นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย
  นายเดือน บุนนาค
13 2487   นายทวี บุณยเกตุ   นายเดือน บุนนาค
  พลตรี พระยาอมรวิสัยสรเดช<
14 2488   นายทวี บุณยเกตุ   พระตีรณสารวิศวกรรม
15 2488   พระตีรณสารวิศวกรรม   นายสงวน ตุลารักษ์
  นายเตียง ศิริขันธ์
16 2488   พระตีรณสารวิศวกรรม   นายฟอง สิทธิธรรม
17 2489   นายเดือน บุนนาค   นายวิโรจน์ กมลพันธ์
18 2490   นาวาเอก พระยาศราภัยพิพัฒน์ -
19 2491   หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช   นายถัด พรหมานพ
20 2491   พลเอก มังกร พรหมโยธี   นายสุกิจ มินมานเหมินท์
  นายเจ๊ะ อับดัลลาห์ หลังปูเต๊ะ
21 2492   พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ   ขุนคงฤทธิ์ศึกษากร
22 2494   นายเลียง ไชยกาล -
23 2495   พันโท มังกร พรหมโยธี   พลอากาศโท หลวงเชิดวุฒา
24 2500   พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎิ์   ขุนคงฤทธิ์ศักษาทร
  พลตรี เฉลิม พงษ์สวัสดิ์
25 2500   หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล   พลโท ผเชิญ นิมิบุตร
26 2512   นายสุกิจ นิมมานเหมินท์   พลเอก กฤษณ์ สีวะรา
  นายอภัย จันทวิมล
27 2515   นายอภัย จันทวิมล   นายแพทย์บุญสม มาร์ติน
28 2517   นายเกรียง กีรติกร   หม่วงจุรายุ นพวงศ์
  นายก่อ สวัสดิพาณิชย์
29 2518   นายก่อ สวัสดิพาณิชย์   นายขุนทอง ภูผิวเดือน
30 2518   นายนิพนธ์ ศศิธร   นายประเสริฐ บุญสม
  นายสุวรรณ ธนกัญญา
31 2519   นายประชุม รัตนเพียร   นายสุวรรณ ธนกัญญา
  นายปัญจะ เกสรทอง
32 2519   พลตรี ศิริ สิริโยธิน   นายสิดดิก ชารีฟ
  นายดาบชัย อัคราช
  นายชูสง่า ฤทธิ์ประศาสน์
33 2519   นายภิญโญ สาธร -
34  2520    นายแพทย์บุญสม มาร์ติน   นายก่อ สวัสดิพาณิชย์
35 2522   นายก่อ สวัสดิพาณิชย์   นางยุพา อุดมศักดิ์
36 2523   นายแพทย์บุญสม มาร์ติน   นายสิปปนนท์ เกตุทัต
37 2523   นายสิปปนนท์ เกตุทัต   นายขุนทอง ภูผิวเดือน
38 2524   นายเกษม ศิริสัมพันธ์   นายขุนทอง ภูผิวเดือน
39 2526   นายชวน หลีกภัย   นายขุนทอง ภูผิวเดือน
  นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
40 2529   นายมารุต บุนนาค   นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
  พลเอก มานะ รัตนโกเศศ
41 2531   พลเอก มานะ รัตนโกเศศ   นายสกุล ศรีพรหม
  นายใหม่ ศิรินวกุล
42 2533   พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์   นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
  นายใหม่ ศิรินวกุล
43 2533   พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์   ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง
  นายใหม่ ศิรินวกุล
44 2533   พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์   นายบุญถึง ผลพานิชย์
  นายสกุล ศรีพรหม
45 2534   นายก่อ สวัสดิพาณิชย์   นายสมชัย วุฑฒิปรีชา
46 2535   พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์   นายชูชีพ หาญสวัสดิ์
  นายไพโรจน์ เครือรัตน์
47 2535   นายสัมพันธ์ ทองสมัคร   นายปราโมทย์ สุขุม
  นายสังข์ทอง ศรีธเรศ
  นายอดิศร เพียงเกษ
48 2538   นายสัมพันธ์ ทองสมัคร   นายเจริญ คันธวงษ์
  นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์
  นายสฤต สันติเมทนีดล
49 2538   นายสุขวิช รังสิตพล   นายชิงชัย มงคลธรรม
  ร้อยตำรวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ

50

2539   นายสุขวิช รังสิตพล   นายสังข์ทอง ศรีธเรศ
  นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล
  นายจำลอง ครุฑขุนทด<
51 2540   นายชิงชัย มงคลธรรม   นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์
  พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล
52 2540   นายชุมพล ศิลปอาชา   นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
  นายอาคม เอ่งฉ้วน
53 2541   นายชุมพล ศิลปอาชา   นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
  นายอาคม เอ่งฉ้วน
  นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
54 2542   นายปัญจะ เกสรทอง   นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา
  นายวิชัย ตันศิริ
  นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
55 2544   นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล   นายจำลอง ครุฑขุนทด
56 2544   ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย   นางสิริกร มณีรินทร์
57 2544   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร   นายจำลอง ครุฑขุนทด
  นางสิริกร มณีรินทร์
58 2544   นายสุวิทย์ คุณกิตติ   นายจำลอง ครุฑขุนทด
  นางสิริกร มณีรินทร์
59 2544   นายสุวิทย์ คุณกิตติ   นางสิริกร มณีรินทร์
60 2545   นายปองพล อดิเรกสาร   นางสิริกร มณีรินทร์
61 2546   นายอดิศัย โพธารามิก   นางสิริกร มณีรินทร์
62 2547   นายอดิศัย โพธารามิก   นายสุธรรม แสงประทุม
63 2547   นายอดิศัย โพธารามิก   นายอารีย์ วงศ์อารยะ
64 2548   นายอดิศัย โพธารามิก   นายรุ่ง แก้วแดง
65 2548   นายจาตุรนต์ ฉายแสง   นายรุ่ง แก้วแดง
66 2549   นายวิจิตร ศรีสอ้าน   นายวรากรณ์ สามโกเศศ
67 2551   นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์   นายบุญลือ ประเสริฐโสภา
  นายพงศกร อรรณนพพร
68 2551   นายศรีเมือง เจริญศิริ -
69 2551   นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์   นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
  น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์
70 2553   นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ   นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
  น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์
71 2553   นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ   นายไชยยศ จิรเมธากร
  น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์
72 2554   นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล   นางบุญรื่น ศรีธเรศ 
  นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
73 2555   นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช   นายศักดา คงเพชร
74 2555   นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา   นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
75 2556   นายจาตุรนต์ ฉายแสง   นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
76 2557   พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย   นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
77 2558   พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ   พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
  นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
78 2559   นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์   พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
79 2560   นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์   พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
  ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร
80 2562   นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ   คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช
  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
81 2564

  นางสาวตรีนุช เทียนทอง

  คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช
  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564