Office of the minister Newsline

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสำนักงานรัฐมนตรีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการจัดกิจกรรมในเชิงรุก อาทิ กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงาน เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของ
สำนักงานรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบรรลุผลสำเร็จ

การพัฒนาองค์กร สร.ศธ.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 18 กันยายน 2561