Office of the minister Newsline

ถาม ทำไมเรื่องที่เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ต้องผ่านสำนักงานรัฐมนตรี ก่อน
ตอบ สำนักงานรัฐมนตรีมีภารกิจในการรับส่งหนังสือที่มีผู้เสนอถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสำนักงานรัฐมนตรีจะลงทะเบียนรับหนังสือ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และสืบค้นเรื่อง อีกทั้ง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณากลั่นกรองสรุปเรื่องนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาสั่งการต่อไป รวมถึงจะดำเนินการสำเนาเรื่องเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง
 
ถาม หากต้องการขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ ทำเป็นหนังสือเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุวัตถุประสงค์ในการขอเข้าพบ หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งผล
 
ถาม ขอไฟล์ภาพถ่ายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หรือไม่
ตอบ สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ http://www.moe-news.net/index.php/minister หรือ www.moe.go.th/websm หรืออีเมล์ขอภาพขนาดเท่าไฟล์ต้นฉบับได้ที่ [email protected]
 
ถาม หนังสือร้องเรียนที่เสนอถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่ระบุชื่อ
ผู้ร้องจะได้รับการพิจารณาดำเนินการต่อไปหรือไม่
ตอบ สำนักงานรัฐมนตรีจะพิจารณาบัตรสนเท่ห์เฉพาะเรื่องร้องเรียนที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง และชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
 
ถาม ช่องทางการยื่นเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือ ต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีกี่ช่องทาง
อะไรบ้าง
ตอบ มี 3 ช่องทาง ได้แก่
1. เดินทางมายื่นด้วยตนเองที่สำนักงานรัฐมนตรี(สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ)
2. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
    ที่อยู่ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
3. เว็บไซต์ www.moe.go.th/websm หัวข้อ “รับเรื่องราวร้องทุกข์” หรือ www.moe-news.net หัวข้อ “complain”
 
ถาม จะมั่นใจได้อย่างไร ว่าเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือ ได้นำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ
กระทรวงศึกษาธิการแล้ว
ตอบ เมื่อ สำนักงานรัฐมนตรี ได้รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือ แล้ว จะนำเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาสั่งการ หลังจากนั้น สำนักงานรัฐมนตรี จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นถึงผู้ร้องผ่านทางไปรษณีย์ หรืออีเมล (ในกรณีที่ส่งเรื่องผ่านระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์)
   
ถาม หากต้องการร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์
ตอบ โทร. 1579  สายด่วนการศึกษา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560