Office of the minister Newsline

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

แผนปฏิบัติราชการ กลุ่มงานประสานการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนปฏิบัติราชการ กลุ่มงานประสานการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนปฏิบัติราชการ กลุ่มงานประสานการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565